תקנון פעילות “BakeIt” ו”מאמצחיק”

תקנון פעילות “BakeIt” ו”מאמצחיק”

חברת מוצרי שום ותיבול דורות אגודה חקלאית שיתופית בע”מ, קיבוץ דורות, ד.נ. חוף אשקלון, 79175 (להלן: “עורכת הפעילות” ו/או “החברה” ו/או “דורות”) עורכת פעילות כמפורט להלן בכפוף ובהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה.

 1. כללי

  1. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם תתנהל ההשתתפות בפעילות (כהגדרתה להלן).
  2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר לפעילות, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  3. עורכת הפעילות רשאית במהלך הפעילות לעדכן את התקנון. התקנון המעודכן יהיה זמין בעמוד הפעילות בכתובת כפי שתפורט בתקנון זה.
  4. האמור בתקנון זה נכתב בלשון נקבה לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים וגברים כאחד.
 2. תקופת הפעילות

  1. הפעילות תיערך מיום 14/12/21 עד ליום 17/12/2021 בבוקר (להלן: “תקופת הפעילות”).
  2. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להאריך או לקצר את תקופת הפעילות או לבטלה, מכל סיבה שהיא, ובלבד שלא תפגענה זכויות המשתתפים שכבר נטלו חלק בפעילות.
 3. כללי הפעילות ותנאי ההשתתפות בה

  1. במסגרת הפעילות, על המשתתפת לספר מה פדיחת האפיה שהיתה לה, מחדל העוגה שנשרפה ויצאה מהתנור עם עשן, או העוגיות שיצאו קשות כמו אבן.
  2. השופטות יהיו צוות המורכב משתי עובדות במחלקת השיווק בדורות + 2 מנהלות קבוצת “מאמצחיק”.
  3. ביום 17/12/2021 ייבחרו שלוש גולשות כזוכות ע”י צוות השופטות על פי שיקול דעתן הבלעדי בהתאם למקוריות והעניין שעוררו אצלן הנימוקים על פי כתיבתה של אותן משתתפות אשר עמדו בתנאי ההשתתפות.
  4. הזכייה בפרס תועבר באמצעות  מסרון שיישלח לזוכה לאחר קיום שיחת טלפון עמה בה יודיעו לה על זכייתה.
  5. בביצוע הפעילות של המשתתפות המתוארת לעיל בעמוד  הפייסבוק של “מאמצחיק” יהיה משום אישור והצהרה של כל משתתפת, כי היא לא פוגעת בפרטיות או בכבודה של צד ג’, ובאחריותה הבלעדית של המשתתפת, וכי לא תהיה לה ו/או למי מטעמה כל טענה, דרישה או תביעה כנגד כך והיא תהיה אחראית לכל דרישה או תביעה שתוגש נגד עורכת הפעילות בעניין זה. עורכת הפעילות אינה אחראית לכל נזק ישיר ועקיף אשר עלול להיגרם לה כתוצאה מהשתתפותה בפעילות.
  6. המשתתפות מתחייבות להימנע מכל פגיעה בזכויות קנייניות ו/או אחרות של כל גורם שלישי כלשהו. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר השתתפות של משתתפת מכל טעם שהוא וזאת אף מבלי להודיע למשתתפת.
  7. משתתפת אשר לא עמדה בתנאים המפורטים בתקנון זה, לא תהא זכאית לפרס. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לפסול כל משתתפת שעל פי שיקול דעתה הבלעדי אשר הפרה סעיף כלשהו של תקנון זה.
 4. הפרסים וכללי הזכייה בהם

  1. הזוכה תזכה במארז מתנה של BakeIt.
  2. כאמור לעיל, הפרס יינתן לזוכה אחת אשר תבחר ע”י השופטות ביום ההכרזה.
  3. למען הסר כל ספק יובהר, כי לא ניתן יהיה להמיר את הפרס בכל פרס ו/או תמורה אחרת.
  4. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לדורות ו/או מי מטעמה לא תהא כל מחויבות ו/או אחריות בכל צורה שהיא כלפי הזוכה לאחר מסירת הפרס לזוכה לרבות בגין אובדן הפרס, גניבתו ושלמותו, ולא תשמע ו/או תתקבל כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד דורות ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
  5. במקרה בו הזוכה לא אותרה מכל סיבה שהיא, תוך 7 ימים ממועד ניסיון יצירת קשר עמה להודעה על זכייתה תהא עורכת הפעילות זכאית לבטל את הזכייה ו/או לעשות בפרס כראות עיניה, לרבות בחירת זוכה חדשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות ולא תשמע או תתקבל כל טענה מצד הזוכה או כל משתתפת אחרת לעניין זה כנגד עורכת הפעילות.
  6. דורות תהא רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שפעלה תוך כדי מעשה עבירה או במעשה שאינו כדין או שאינו על פי הוראות תקנון זה, מכל בחינה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. מידע ופרטים

למידע ולפרטים נוספים לרבות שאלות בכל עניין הקשור לפעילות ניתן לפנות בכתב לשירות בעמוד הפייסבוק של עורכת הפעילות.

 1. שונות
  1. כל משתתפת רשאית, בכל עת, להודיע לחברה על חזרתה בה מהסכמתה לקבלת דבר פרסומת מהחברה ועל סירובה לקבלתם וזאת בהודעה בכתב בדואר רשום לחברה בכתובת: קיבוץ דורות, ד.נ. חוף אשקלון, 79175, משרדי חברת מוצרי שום ותיבול דורות אגודה חקלאית שיתופית בע”מ או באותה דרך שבה שוגר אליו דבר הפרסומת.
  2. הזוכה בפרס מסכימה ומאשרת לעורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לפרסם ו/או להתיר לפרסום את פרטי הזיהוי שלה בפרס בפעילות וכן מסכימה להצטלם לסרט ולתמונות אשר מטרתם סיקור הפעילות. עצם הפרסום על ידי המשתתפת תיחשב גם כהסכמתה לפרסום פרטיה כאמור ואולם הדבר לא יהווה תנאי לזכייה והזוכה רשאית לחזור בה מהסכמתה. כל משתתפת אף אם לא זכתה בפעילות מסכימה ומאשרת לדורות לעשות שימוש למטרות שיווקיות ובעלות אופי מכירתי ואחרות בפרטי המידע שהעבירה, לכל מטרה כשרה שהיא וללא מגבלת זמן וללא כל תמורה.
  3. דורות וכל מי מטעמה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה, איחור ו/או שיבוש בפעילות, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, במערכות האינטרנט, באתר פייסבוק ו/או באתרי אינטרנט שונים בהם מופיעה הפעילות, אשר ייגרמו מכל סיבה שהיא, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתה של עורכת הפעילות ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתתפת בכל סעד ו/או זכות, למעט כאמור במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהא עורכת הפעילות רשאית מכל סיבה שהיא, לבטל את הפעילות, לשנות את  הפרס ו/או את מועד הפעילות או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון הפעילות ותחייב כל אדם ו/או משתתף בפעילות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות למשתתפת כלשהו בפעילות, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט עורכת הפעילות עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי עורכת הפעילות אינה ולא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו, לרבות למשתתפת כלשהי בפעילות, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש בפעילות ו/או עקב הפעולות שתנקוט עורכת הפעילות כאמור.
  4. בעצם פרסום תגובה בעמוד הפייסבוק של “מאמאצחיק” תיחשב המשתתפת כמי שקראה את התקנון וקיבלה את האמור בו ואת כל תנאיו. העתק מהתקנון מופיע בדרייב בייקאיט.
  5. דורות רשאית מכל סיבה שהיא, להפסיק ו/או לבטל את הפעילות, לערוך בה כל שינוי לרבות שינוי בפרסים ו/או שינוי בתקופת המבצע ו/או בפרסי המבצע ו/או בתקנון זה בכל שלב משלבי הפעילות בהודעה מראש בעמוד הפייסבוק של BakeIt. למשתתפות לא תהא כל טענה בקשר להפסקת הפעילות ו/או לשינוי הפעילות כאמור.
  6. ההשתתפות בפעילות על כל שלביה היא באחריותה הבלעדית של המשתתפת. דורות לא תישא באחריות לכל נזק ו/או גוף ו/או רכוש, ישיר ו/או עקיף, אשר נגרם ו/או ייגרם למשתתפת ו/או לזוכה עקב ו/או בקשר עם השתתפותה בפעילות ו/או עם זכייתה בפעילות ו/או בקשר עם הפרס.
  7. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפעילות ו/או לפירוש הוראות תקנון זה תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב יפו.

דורות מאחלת למשתתפות בהצלחה !

newsletter