תקנון האתר

תנאי השימוש באתר

אנו שמחים שאתם מבקרים באתרנו ומתעניינים בנו ובמוצרינו. תנאים אלה מסדירים את השימוש באתר האינטרנט של מוצרי שום ותיבול דורות אגודה חקלאית שיתופית בע”מ (להלן: “דורות”) וכל מבקר באתר נחשב כמי שקרא תנאים אלה והסכים לתוכנם. אנא קרא בעיון את תנאי השימוש לפני השימוש באתר ולפני העברת נתונים אישיים (כגון שם, כתובת אינטרנט, וכד’) לדורות.

תנאים אלה כתובים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד והם כולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים, לפי המקרה.

דורות שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלו ולכן על המבקרים באתר ובאחריותם לבדוק מפעם לפעם אם נעשו בהם שינויים.

1.איסוף מידע ושימושים אפשריים

1.1.באתר נאספים שני סוגים של מידע אודות המשתמשים: (א) ככל שדורות תבקש לקבל, והמשתמש ימסור, – מידע אקטיבי, כגון שם, כתובת אי-מייל, מספרי טלפון ופקסימיליה, שם משתמש, סיסמה, כאשר אלו מוזנים באופן רצוני בלבד על ידי המבקרים באתר לצרכי רישום, תחרויות וכיו”ב; (ב) מידע פאסיבי כגון דפדפן, כתובת IPוכו’.

1.2.פרטים אישיים שיוזנו לאתר ישמשו רק למטרות המצוינות במפורש במיקום הספציפי שבו יינתנו, לאחר שתינתן רשות מפורשת לכך על-ידי המשתמש באתר. דורות לא תשתמש בפרטים אישיים מזהים לצרכי שיווק או לצרכי מעקב, אלא אם ניתנה רשות מפורשת לכך על-ידי המשתמש.

1.3.האתר עושה שימוש ב-“Cookies” (קוקיס) – קבצים באמצעותם נאסף מידע אנונימי לצורך התפעול השוטף של האתר, לצורך אימות פרטים, אבטחת מידע וכדי להתאים את השימוש באתר או שירותים הניתנים בו להעדפות האישיות של המשתמש ובכך להקל על הגלישה והשימוש. נוסף על כן, ייתכן שהמידע שייאסף באמצעות הקוקיס ישמש לצורך הצגת מודעות או הצעות למוצרים ולשירותים שונים של דורות או של חברות הקשורות עימה. הקוקיס הם קבצי טקסט הנוצרים עם השימוש באתר, בהנחה שהגדרות המחשב או המכשיר הסלולרי שלך מאפשרות זאת. חלק מהקוקיס יפקעו כאשר תסגור את העמוד או את היישום המפעיל אותו וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשיר שבשימושך. קבצי הקוקיס מכילים מידע על אופן הגישה לעמוד אינטרנטי ושימוש בו, כגון הגדרות, משך השימוש או החשיפה, עמודים ושירותים מקושרים.

1.4.דורות תשתמש בפרטים אישיים מזהים רק לצרכים פנימיים ולא תחלוק פרטים אלו עם גורם שאיננו דורות, אלא במקרים המפורטים להלן:

1.4.1.העברת פרטים אישיים לנותני שירותים המסייעים בניהול האתר, למטרות סיוע טכני ותחזוקה של האתר. נותני שירותים אלו מתבקשים לשמור המידע באותה רמת סודיות בה דורות שומרת על המידע ועל פרטים אישיים בסודיות וכן לאבטח ולעבד פרטים אישיים בהתאם להוראותיה של דורות.

1.4.2.העברת מידע לגורם שלישי על פי הוראת כל דין או במקרה שלפי שיקול דעתה של דורות יהיה צורך בכך לקיים כל דין או הליך משפטי או כדי להתגונן בתביעה או להגן על זכויות דורות, לקוחותיה או מי מהציבור.

1.5.דורות תבקש לעיתים מהמבקרים באתר לענות על שאלות במסגרת סקרים אשר יתייחסו לתוכן האתר, למוצרי החברה או לקטגוריות של מוצרים. דורות לא תבקש פרטים אישיים מזהים והמידע שייאסף לא יתקשר לפרטים אישיים מזהים אשר ייתכן ונמסרו בעבר על ידי המבקרים באתר. מידע שייאסף בסקרים ישמש לצרכים פנימיים בלבד של דורות אך ייתכן שקבצי מידע (שאינם כוללים פרטים אישיים מזהים) ימסרו לצדדים שלישיים.

2.אבטחת נתונים, גישה , מחיקה ותיקון נתונים

2.1.ככל שהמשתמשים יתבקשו להזין פרטים אישיים לצורך כניסה לאתר או לחלקים מסויימים בו, הפרטים האישיים יוגנו על ידי סיסמה. כל משתמש יוכל לתקן, לשנות ולמחוק את פרטיו האישיים על-ידי שימוש בסיסמת המשתמש שלו.

2.2.הפרטים האישיים נשמרים בסודיות. רק לעובדים מוסמכים של דורות, נותני שירותים ושותפים עסקיים שהסכימו לשמור המידע, תהיה גישה למידע.

3.תכני גולשים

3.1.ככל שיפורסמו באתר תכני גולשים (להלן: “תכני הגולשים”), ידוע למשתמש שדורות רשאית (אך לא חייבת) לבצע סינון לתכנים ולפרסם אך ורק תכנים אשר לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ראויים ומתאימים לפרסום. אין ולא תהיה למשתמש כל טענה כלפי דורות ו/או מי מטעמה לגבי החלטה שלה לפרסם או לא לפרסם את תכני הגולשים.

3.2.מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הרי שהמשתמשים באתר מתחייבים שלא לפרסם ו/או להעלות לאתר ו/או להפעיל באתר ו/או להציג באמצעות האתר כל מידע ו/או תוכנת מחשב ו/או אימרה ו/או תכנים העולים כדי לשון הרע ו/או בלתי מדויקים ו/או פוגעניים ו/או שקריים ו/או מסולפים ו/או בלתי צנועים ו/או פוגעים בקדשי דת ו/או בעלי אופי מיני ו/או מאיימים ו/או גזעניים ו/או בלתי חוקיים ו/או מזיקים ו/או שיש בהם משום פרסומת שאינה של דורות ו/או הנוגעים לקטינים ו/או שיש בהם להביא לזיהויים של קטינים ו/או ליצירת קשר עם קטינים ו/או כל מידע אחר אשר יש בו להפר או לפגוע בזכויות צד שלישי כלשהו (לרבות, אך לא רק, זכויות קניין רוחני או זכות לפרטיות.

4.זכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים והמחברים באתר שייכות לדורות ללא יוצא מן הכלל. חל איסור על העתקת התכנים ועל עשיית שימוש כלשהו בהם ללא הסכמת דורות מראש ובכתב. כמו כן, הזכויות הנוגעות לשם “דורות”, ללוגו ולסימנים הגראפיים הנוגעים אליהם ואלה אשר מופיעים באתר, שייכות לדורות ומוגנות על-ידי סימני מסחר רשומים. חל איסור על העתקתם ועל עשיית שימוש בהם ללא הסכמת דורות מראש ובכתב.

5.אתרי צד שלישי

האתר מכיל קישורים לאתרי צד שלישי אשר אינם בשליטת דורות ואינם מכוסים על ידי הודעת פרטיות זו. דורות אינה אחראית לנוהלי הגנת הפרטיות או לתוכן של אתרי צד שלישי, לשימוש בהם ו/או להסתמכות עליהם.

6. דואר זבל (“ספאם”)

דורות אינה עושה שימוש ב”ספאם”, אשר הינו תהליך העברת פרסומות וחומר שיווקי בדוא”ל לנמענים שלא ביקשו לקבל הדוא”ל האמור ומבלי שנתנה רשותם לכך.

7.אחריות

השימוש באתר הינו באחריותו המלאה של המשתמש. לא תעמוד למשתמש באתר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי דורות או מי מטעמה בקשר עם האתר, השירותים הניתנים במסגרתו או תכניו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הרי שדורות לא תישא בכל אחריות לתכני גולשים, לרבות שימוש שיעשה בהם בידי צדדים שלישיים. דורות אינה מתחייבת כי תכני האתר (לרבות תכני הגולשים) יהיו מלאים, נכונים, חוקיים, מדויקים או יהלמו את ציפיות ו/או דרישות המשתמשים. דורות לא תשא באחריות כלשהי בגין תכני האתר ו/או שימוש בהם ו/או הסתמכות עליהם, וקוראת למשתמשים לאמת את דיוקו ואמיתותו של כל מידע המתפרסם באתר טרם עשיית כל שימוש בו. מובהר, למען הסר ספק, כי תכני האתר אינם משום תחליף לייעוץ ו/או לטיפול מקצועי במקום בו הם נדרשים. דורות אינה מתחייבת לשמור על זמינות האתר ו/או זמינות תכני האתר ו/או שירותי האתר.

8.קטינים

אם הינך מתחת לגיל 18, עליך לשוחח עם הוריך או המשגיחים עליך לפני הזנת פרטים אישיים לאתר אינטרנט. אם דבר מה בסעיף זה אינו ברור לך עליך לבקש עזרתם של הוריך או המשגיחים עליך.

9.הסכמה

על ידי דפדוף באתר ותקשורת אלקטרונית עם האתר ועם דורות ועל ידי הזנת פרטים אישיים לאתר זה, הנך מכיר ונותן הסכמתך לעיבוד הפרטים האישיים כמפורט לעיל ולתנאי השימוש באתר.

10.שונות

אם הוראה ממסמך זה תימצא בלתי חוקית, בטלה או בלתי אכיפה מכל סיבה, הוראה זו תימחק מהמסמך ולא תשפיע על חוקיות ותקפות שאר תנאי והוראות המסמך. על תנאי השימוש באתר יחול הדין הישראלי והם יפורשו לפיו. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד.

newsletter